Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

@     

Zarządzeniem nr 223/2018 z dnia 12 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 228/3 o pow. 0,5779 ha, poz. rej. G. 254, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053722/4.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.730,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 2.080,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

@

  • Zarządzeniem Nr 221/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Starczów w granicach działki nr 219/3.
  • Zarządzeniem Nr 222/2018 z dnia 12 września 2018 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 253/2.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim  ul. Ząbkowicka 26 od dnia 12.09.2018 roku do  dnia 03.10.2018 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.

@

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.