Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^

Zarządzeniem nr 224/2018 z dnia 14 września 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 211/9 o pow. 0,1969 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 59.670,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 600,00 zł (słownie: sześćset  złotych),

Wadium wynosi: 5.970,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 października 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.