Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 50/2021 z dnia 01.02.2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość rolną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 01.02.2021 r. do dnia 22.02.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.