Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

**

Zarządzeniem nr 183/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 164/2 o pow. 0.2000 ha (Tereny kolejowe), poz. rej. G. 64, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00044919/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze (ok. 15% pow. działki) oraz symbolem „U4.6” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane (ok. 85% pow. działki).  Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych), w tym: na cele rolne: 3.520,86 zł (kwota zwolniona z podatku VAT), na cele usługowe: 46.279,14 plus podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  • Wadium wynosi: 4 980,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 184/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 213/1 o pow. 0,8114 ha, poz. rej. G. 311, AM – 18, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066710/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączonej z lokalizacji zabudowy oraz przebiega elektroenergetyczna linia kablowa 20kV – istniejąca i projektowana.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 255.215,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych) plus podatek VAT 23 %.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 25 530,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 sierpnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.