Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 233/2022 z dnia 14.09.2022 r. wykazano do dzierżawy na cele rolnenieruchomości gruntowe położone w obrębie Śrem – nr działki 74/2, stanowiące własność gminy.
  • Wykaz, o którym mowa wyżej, podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 14 września 2022 r. do dnia 5 października 2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość.