Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 298/2015 z dnia 14.09.2015 r. ogłoszono rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego (była świetlica wiejska) położonego w obrębie Doboszowice Nr 74. Lokal położony jest na parterze budynku i składa sie z sali, sceny, pomieszczenia i zaplecza o pow. użytkowej 157,50 m2 oraz pomieszczenia przynależnego (komórka na zewnątrz) o pow. użytkowej 18,00 m2. Z lokalem łączy się udział w gruncie i w budynku wynoszący 27/100 części. Dla nieruchomości została wydana Decyzja Nr 460/2013 z dnia 09 grudnia 2013 r. Starosty Ząbkowickiego na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia mieszkalne.

 • Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 640/2 o pow. 0,3545 ha, poz. rej. G. 239, AM – 3, dla którego Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00048820/3.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem “MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz symbolem “R1”  o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Budynek 74 leżacy na terenie w/w dzialki znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 • Cena wywoławcza: 111.520,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
 • Terminy przeprowadzonych przetargów – I – 02 września 2014 r., II – 28 października 2014 r., III – 09 kwietnia 2015 r.
 • Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach:

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26 (pokój nr 10) najpóźniej do dnia  21 października 2015 r. do godz. 15.00 z napisem na kopercie: „rokowania – na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w obrębie Doboszowice Nr 74”.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
 5. wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, którą sprawdza komisja przed otwarciem kopert zawierających zgłoszenia.

 • Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań: rokowania odbędą się w dniu 27 października 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim pok. nr 13.
 • Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy: zaliczkę w pieniądzu w wysokości 11.160,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. 0/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002,, nie później niż do dnia 20 października 2015 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „zaliczka – lokal użytkowy w Doboszowicach Nr 74”.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26,  pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.