• Zarządzeniem nr 142/2024 z dnia 28 maja 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m².(parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²) położonej w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0.0410 ha, rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 222.660,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 2.230,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych). Wadium wynosi: 22.270,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 lipca 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.