Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 203/2022 z dnia 28.07.2022 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonych w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działek nr 980 i 995/1, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28. 07. 2022 r. do dnia 18. 08. 2022 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.