Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

##

Zarządzeniem nr 110/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 506 o pow. 0.0621 ha, poz. rej. G. 154, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064046/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „PG.3” o przeznaczeniu podstawowym: działalność górnicza – zakład górniczy, zwałowiska, transport i przerób (około 80% pow. działki) i symbolem „R2” o przeznaczeniu podstawowym: użytki rolne (około 20% pow. działki).

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.530,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych). Do ceny nieruchomości przeznaczonej na cele działalności górniczej doliczony zostanie podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych)
  • Wadium wynosi: 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 111/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 514/1 o pow. 0.0456 ha, poz. rej. G. 154, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064046/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „PG.3” o przeznaczeniu podstawowym: działalność górnicza – zakład górniczy, zwałowiska, transport i przerób (około 86% pow. działki) i symbolem „R2” o przeznaczeniu podstawowym: użytki rolne (około 14% pow. działki).

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.600,00 zł. (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych). Do ceny nieruchomości przeznaczonej na cele działalności górniczej doliczony zostanie podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)
  • Wadium wynosi: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 – nr telefonu 729057859, 729057846.