Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

==

Zarządzeniem nr 246/2021 z dnia 30.07.2021 r. wykazano do dzierżawy nieruchomość rolną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 194/2 o pow. 0,5964 ha i 579/3 o pow. 0,2100 ha, stanowiące własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Termin składania wniosków do 31.08.2021 r.

Powyższe zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.07.2021 r. do dnia 20.08.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

==