Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

**

Zarządzeniem nr 114/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr607/2 o pow. 0.4435 ha, poz. rej. G. 275, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN1.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych, główna sieć wodociągowa Ø200 i stanowisko archeologiczne udokumentowane Nr 48.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 47.110,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto dziesięć złotych) plus podatek VAT 23 %.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 4 720,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset dwadzieścia złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Zarządzeniem nr 115/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. ogłasza się publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 164/2 o pow. 0.2000 ha (Tereny kolejowe), poz. rej. G. 64, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00044919/6. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze (ok. 15% pow. działki) oraz symbolem „U4.6” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane (ok. 85% pow. działki).  Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.800,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) – w tym: na cele rolne: 3.520,86 zł kwota zwolniona z podatku VAT, na cele usługowe: 46.279,14 plus podatek VAT 23%.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
  • Wadium wynosi: 4 980,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

**

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 – nr telefonu 729057859, 729057846.