6 września 2015 r. odbędzie się referendum ogólnokrajowe, o którym postanowił Prezydent RP. W związku z tym przypominamy treść obwieszczenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki opublikowane 7 lipca 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

z dnia 7 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 5 oraz art.92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318), art. 16 §1 pkt 4  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie  podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015  r., poz. 852) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza co następuje:

  1. Numery i granice obwodów głosowania, wyznaczone siedziby obwodowych komisji do spraw referendum, lokale obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowe komisje do spraw referendum wyznaczone do głosowania korespondencyjnego:

Zbliża się referendum ogólnokrajowe_01

Zbliża się referendum ogólnokrajowe_02

Zbliża się referendum ogólnokrajowe_032. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, 24 sierpnia 2015 (poniedziałek) upływa termin zgłaszania Wójtowi  Gminy Kamieniec Ząbkowicki zamiaru     głosowania  korespondencyjnego.

3. Dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) upływa termin na składanie Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki  wniosków o sporządzenie aktu  pełnomocnictwa do  głosowania.

4. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

Wójt Gminy

/-/  Marcin Czerniec