Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

^^^

Zarządzeniem nr 108/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17 o pow. 0.8215 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 139.300,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
  • Wadium wynosi: 13 930,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^^

Zarządzeniem nr 109/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. ogłasza się publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0.9570 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5. Nieruchomość położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 149.400,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  • Wadium wynosi: 14 940,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 maja 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^^^

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 – nr telefonu: 729057859, 729057846.