Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem Nr 318/2021 z dnia 28 października 2021 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 50/4,

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 28.10.2021 roku do dnia 18.11.2021 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.