Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetargu nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego/ mała gastronomia w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni.
 • Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 1 handlowo-gastronomicznego o pow. 200 m2 usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów / prowadzenie ogródka piwnego / mała gastronomia.
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.
 • Umowa zawarta zostanie na trzy sezony wiosenno-letnie, na okresy:
 1. od 01.04.2023 r. – do 30.09.2023 r.
 2. od 01.04.2024 r. – do 30.09.2024 r.
 3. 04.2025 r. – do 30.09.2025 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.
 • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 20,00 zł /1 m² miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
  Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2,00 zł.
  Wadium wynosi: 50,00 zł – płatne jest do dnia 07 marca 2023 r. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).
 • Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 • Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel: 533605262.