Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 359/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 192/14 o pow. 0,4500 ha, poz. rej. G.338, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17.880,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 1.790,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 2 stycznia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 360/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 306/4 o pow. 0,2996 ha, poz. rej. G. 249, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053491/5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.980,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych),
  • Wadium wynosi: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 2 stycznia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.