Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

Zarządzeniem nr 286/2021 z dnia 18.10.2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 808/6 o pow. 859 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 287/2021 z dnia 18.10.2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 526/26 o pow. 578 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.10.2021 r. do dnia 08.11.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.