Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 9 a, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510ze zm.) oraz uchwały XI/92/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2019 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki OTWARTY KONKURS OFERT na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023”

1. Nazwa i siedziba ogłaszającego konkurs:

Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26 , 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

2. Przedmiot konkursu:

Wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023” obejmującego wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych u osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki. Z programu nie będą mogły skorzystać osoby, osoby niezameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz osoby, które w okresie ostatnich trzech miesięcy podjęły rehabilitację. Z rehabilitacji, jeden pacjent, może korzystać tylko raz w roku.

3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2023 r.

4. Wymagania stawiane oferentom:

Oferty na realizację zadania mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2018 r. poz. 2190 ze zm.):

  • posiadają odpowiedni sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne oraz wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają gwarancje wykonania wysokiej jakości świadczeń rehabilitacyjnych potwierdzoną certyfikatem jakości;
  • posiadające aktualną i opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729). Zamawiający wymaga, aby przedłożona polisa i opłacone składki obejmowała okres ubezpieczenia co najmniej do 20 grudnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że oferent, którego oferta zostanie wybrana,
    w dniu zawarcia umowy o realizację projektu przedłoży Zamawiającemu nową lub uzupełniającą polisę z okresem ubezpieczenia i dowodami uiszczenia składek do zakończenia realizacji Programu.
  • Nieposiadające zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie wobec ZUS,
  • nieposiadające zaległości z tytułu podatków,
  • zapewnią dostęp doświadczeń finansowanych w ramach programu przez 5 dni
    w tygodniu w godzinach od 8:00 do 17:00 na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

5. Oferty należy składać w terminie do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adresem oferenta (pieczęcią oferenta) z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2019 – 2023” Nie otwierać do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 10.15, w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, pok. Nr 10.

Oferta przesłana za pośrednictwem poczty lub pocztą kurierską będzie traktowana jako złożona w terminie, jeśli zostanie dostarczona do siedziby organu ogłaszającego konkurs do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 10.00, tj. do Sekretariatu Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, pok. Nr 10. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz formularz ofertowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu: www.kamienieczabkowicki.eu oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Warunkiem rozpatrzenia ofert będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.

Zamawiający informuje, że oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, pok. Nr 13. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od dnia, w który upłynął termin składania ofert. Komisja może zwrócić się do oferentów o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu związania ofertą.

8. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

POBIERZ DOKUMENTY:

Załącznik nr 2 – sdo umowy

załącznik nr 3 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – szczeg. warunki

Załącznik nr 4 – Umowa

Załącznik Nr 3 – do umowy oświadczenie

ANKIETA