Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 104/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 223.
  • Zarządzeniem Nr 105/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 674.
  • Zarządzeniem Nr 106/2021 z dnia 29 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 128/3.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.03.2021 r. do dnia 19.04.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.