Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 97/2021 z dnia 24 marca 2021 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 995/1 o pow. 130 mkw., stanowiącej własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.03.2021 r. do dnia 14.04.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.