Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 449/4 o pow. 0,1552 ha, poz. rej. G. 183, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV – istniejąca i projektowana. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.690,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 77/2021 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 152 o pow. 0,5000 ha, poz. rej. G. 2, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061476/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.630,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
 • Wadium wynosi: 1 170,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 78/2021 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 47/2 o pow. 0,2375 ha, poz. rej. G. 791, AM – 21, właściciel Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00058175/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R3” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy, zadrzewienia i dolesienia. Na terenie działki znajduje się elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV – do likwidacji lub skablowania. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.280,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 • Wadium wynosi: 930,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 79/2021 z dnia 10 marca 2021 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 47/1 o pow. 0,5323 ha, poz. rej. G. 791, AM – 21, właściciel Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00058175/9.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R3” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy, zadrzewienia i dolesienia. Na terenie działki znajduje się elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV – do likwidacji lub skablowania. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.240,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).
 • Wadium wynosi: 2.030,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 kwietnia 2021 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, 19 nr telefonu: 729057859 lub 729057846.