Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 53/2015 z dnia 26.02.2015 r. ogłoszono III publiczny przetargu ustny nieograniczony (II odbył się  28.10.2014r.) na sprzedaż lokalu użytkowego (była świetlica wiejska) położonego w obrębie Doboszowice nr 74 w granicach działki nr 640/2 o pow. 0,3545 ha, poz. rej. G. 239, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00048820/3.

Lokal położony na parterze budynku o pow. 157,50 m² + pomieszczenie przynależne (komórka na zewnątrz) o pow. użytkowej 18,00 m². Lokal składa się z sali, sceny, pomieszczenia i zaplecza. Z lokalem łączy się udział w gruncie i budynku wynoszący 27/100 części. Istnieje projekt budowlany na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej na pomieszczenia mieszkalne.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz „R1” tereny rolnicze.  Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Budynek 74 leżący na terenie działki znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 111.520,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi – 1.120,00 zł

Wadium wynosi – 11.160,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 11.160,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 2 kwietnia 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).Bliższe informacje pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.