Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 8 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 217.
  • Zarządzeniem Nr 75/2021 z dnia 8 marca 2021 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 159/6.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 08.03.2021 r. do dnia 29.03.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.