Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 302/2015 z dnia 22.09.2015 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Sosnowa w granicach działki nr 231/5 o pow. 0.4340 ha, poz. rej. G. 10, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053488/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.280,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 1.530,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 22 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 303/2015 z dnia 22.09.2015 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Starczów w granicach działki nr 17 o pow. 0.8621 ha, poz. rej. G. 432, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065685/9. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 80,27%) oraz symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 19,73%).  Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.300,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych), w tym:

  • na cele rolne  23.516,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • na tereny zabudowy 25.784,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych),

Wadium wynosi: 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 22 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 304/2015 z dnia 22.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaży podlega udział wynoszący 78/300 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 185/2 o pow. 0.1624 ha, poz. rej. G. 182, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/0003896/9. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze oraz symbolem „MR1.5” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.620,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia  złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 305/2015 z dnia 22.09.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaży podlega udział wynoszący 22/300 części w nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 185/2 o pow. 0.1624 ha, poz. rej. G. 182, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/0003896/9. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze oraz symbolem „MR1.5” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej układów urbanistycznych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.920,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 października 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.