Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<->

Zarządzeniem nr 407/2020 z dnia 10.12.2020 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej udział wynoszący 15/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym położony w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 650 o pow. 0,0275 ha, stanowiący własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 10.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.

<->