Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

===

Zarządzeniem nr 239/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,30 m², pow. zabudowy 310 m² i kubaturze 2050 m³, położona w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 24 o pow. 0,1740 ha, poz. rej. G. 95, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00053140/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „U4.3” (około 80,97%) o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane i w części symbolem „R1” (około 19,03%) o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.940,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) do części nieruchomości przeznaczonej na usługi doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości,
  • Minimalne postąpienie wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 września 2019 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).

===

Zarządzeniem nr 240/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Suszka w granicach działki nr 77 o pow. 1.0300 ha, poz. rej. G. 31, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065489/5.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.340,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych).
  • Wadium wynosi – 4.040,00 zł (słownie: cztery tysiące czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 września 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

===

Zarządzeniem nr 241/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 12 o pow. 0,0800 ha, AM – 1, poz. rej. G. 61, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061475/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze.

Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli działek bezpośrednio graniczących z w/w nieruchomością.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych),        
  • Minimalne postąpienie wynosi: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych).
  • Wadium wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 03 września 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

===

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.