Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

$

Zarządzeniem nr 295/2016 z dnia 14 września 2016 r. ogłoszono IV publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 13/3 o pow. 2,1900 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20kV oraz główna sieć wodociągowa istniejąca i projektowana.

Ze względu na fakt, że droga dojazdowa do w/w nieruchomości jest własnością Skarbu Państwa (w użytkowaniu wieczystym PKP) po stronie Nabywcy zachodzi potrzeba formalnego ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę stanowiącą użytkowanie wieczyste PKP.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 780,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 810,00 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych),

Wadium wynosi: 8.080,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 października 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

$

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.