Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

-*-

Zarządzeniem nr 415/2020 z dnia 23.12.2020 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość rolną położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 892 o pow. 0,3500 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

-*-

W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 23.12.2020 r. do dnia 13.01.2021 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.