Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 360/2015 z dnia 03.11.2015r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w obrębie Doboszowice Nr 94a/3 w granicach działki nr 664 o pow. 0.39 ha, poz. rej. G. 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066471/3.

Lokal położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni i łazienki o pow. użytkowej 23,72 m2 oraz pomieszczeń przynależnych (pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym) o pow. 8,69 m2. Ogółem pow. użytkowa lokalu i pomieszczeń przynależnych wynosi 32,41 m2.  Udział w gruncie oraz w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynosi 626/10000 cz. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20.410,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dziesięć złotych).

Minimalne postąpienie wynosi: 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych).            

Wadium wynosi: 2.050,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt złotych).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21.12.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 29, poz. 413 z dnia 09 lutego 2006 roku w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „1MW” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 roku o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy  w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości nie później niż do dnia 08 grudnia 2015 roku na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śląskie O/ Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (dowód wpłaty powinien zawierać numer działki i miejscowość w której położona jest dana nieruchomość).

 *

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.