Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

=

Zarządzeniem nr 336/2016 z dnia 21.10.2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 97 o pow. 0,14 ha, poz. rej. G. 5, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065392/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.780,00 zł (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 22 listopada 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

=

Zarządzeniem Nr 337/2016 z dnia 21.10.2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Śrem w granicach działki nr 38  o pow. 0,2200 ha, poz. rej. G. 6, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061361/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76.600,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt  złotych),

Wadium wynosi: 7.660,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 22 listopada 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

=

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.