Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 29.03.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 337 o pow. 52,03 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.03.2023 r. do dnia 19.04.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.