Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

++

Zarządzeniem nr 265/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 648 o pow. 0,5300 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR.3” o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa zagrodowa, według definicji w przepisach techniczno-budowlanych. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego TG „Doboszowice 1”. Na terenie górniczym obowiązuje zakaz lokalizacji nowych obiektów mieszkaniowych do czasu zakończenia eksploatacji.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 37.400,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych) plus podatek VAT 23 %.
  • Minimalne postąpienie wynosi: 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych).
  • Wadium wynosi: 3740,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 08 września 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

++

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 – pokój nr 19 – 20 – nr telefonu: 729057859. 729057846.