Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

&

Zarządzeniem nr 236/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.480,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi: 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 237/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 59/2 o pow. 0,6200 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.350,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 2.440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 238/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Doboszowice w granicach działki nr 845/3 o pow. 0,29 ha, poz. rej. G. 392, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7.480,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 242/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Śrem w granicach działki nr 5/4 o pow. 1.0687 ha, poz. rej. G. 33, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065488/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze i symbolem „ZL” o funkcji podstawowej: lasy i zadrzewienia

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 52.140,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych),

Wadium wynosi: 5.220,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 14 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 243/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 485/3 o pow. 0,3000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR3.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 44.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści  złotych),

Wadium wynosi: 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Zarządzeniem nr 244/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 469/5 o pow. 0.27 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest w części symbolem „R1” o funkcji podstawowej:  tereny rolnicze (ok. 39%) oraz w części symbolem „MR3.3” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (ok. 61%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.400,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych)

 w tym:

  • na cele rolne  2.550,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT,
  • na tereny zabudowy 26.850,00 plus podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),

Wadium wynosi: 2.940,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 19 września 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.