• Zarządzeniem nr 57/2024 z dnia 15 marca 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1 o pow. 0.6711 ha, rej. G. 124, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066835/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV – do likwidacji lub skablowania.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 198.640,00 zł + podatek VAT 23%. (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 1.990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 870,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego
    w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 kwietnia 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859