Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

&&

Zarządzeniem nr 409/2019 z dnia 19 grudnia ogłoszono przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 614/1 o pow. 0,0749 ha, poz. rej. G. 210, AM – 6, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00046884/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZD” o przeznaczeniu podstawowym: tereny ogrodów działkowych. Na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, nasadzenia, tymczasowy obiekt gospodarczy, które nie były przedmiotem wyceny.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.880,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych),
  • Minimalne postąpienie wynosi: 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych),
  • Wadium wynosi: 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 stycznia 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

&&

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.