Ogłoszenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwały nr VI/48/2019 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki.

Obszar opracowania planu miejscowego obejmuje działki ewidencyjne nr: 550/1, 551/3, 551/4, 551/5, 551/6, 552/3, 552/4, 552/6, 552/7, 624 i 1007 w obrębie ewidencyjnym Kamieniec Ząbkowicki I.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do mpzp kolejowa”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Kolejowej i Szpitalnej w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub:
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do mpzp kolejowa”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu lub:
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem:

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/klauzula-informacyjna-stosowana-przy-pobieraniu-danych-bezposrednio-od-osoby/

oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu  a także w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem:

http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki