Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^

Zarządzeniem nr 95/2019 z dnia 7 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 53,41 m² (przedsionek o pow. 2,64 m2, sala główna o pow. 44,12 m2, pomieszczenie socjalne o pow. 6,65 m2), położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II przy ul. Wiejskiej 6a w granicach działki nr 198/1 o pow. 0,0242 ha, poz. rej. G. 15, AM – 4, zapisana w księdze wieczystej Nr KW SW1Z/00046878/0.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty strefą obserwacji archeologicznej.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.160,00 zł
  • (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych),  
  • Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 3.420,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^

Zarządzeniem nr 96/2019 z dnia 7 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00049084/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych.

Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.850,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %,
  • Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych),
  • Wadium wynosi: 3.190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

^      

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.