Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 97/2019 z dnia 8 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły o pow. użytkowej 391,67 m². (parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²), położonej w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0.0410 ha, poz. rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 202.984,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 2.030,00 zł (słownie: dwa tysiące trzydzieści złotych),
 • Wadium wynosi: 20.300,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 98/2019 z dnia 8 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem o pow. zabudowy 331 m², położonej w obrębie Ożary nr 32 w granicach działki nr 166 o pow. 0.0400 ha, poz. rej. G. 3, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065206/8. Dodatkowo na działce znajdują się dwa budynki o łącznej pow. 46 m2. Powierzchnia obliczeniowa budynku wynosi 708 m2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Budynek położony na w/w działce znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.160,00 zł (słownie: sto tysięcy sto sześćdziesiąt złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 1.010,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziesięć złotych),
 • Wadium wynosi: 10.020,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 99/2019 z dnia 8 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 607/2 o pow. 0.4435 ha, poz. rej. G. 275, AM – 10, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN1.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i symbolem „MN3.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz główna sieć wodociągowa Ø200 i stanowisko archeologiczne udokumentowane Nr 48.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19.750,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %,
 • Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),
 • Wadium wynosi: 1.980,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#  

Zarządzeniem nr 100/2019 z dnia 8 maja 2019 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 64/2 o pow. 0.2800 ha, poz. rej. G. 119, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061473/2.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R2o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.240,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych),
 • Minimalne postąpienie wynosi: 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych),
 • Wadium wynosi – 1.030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 12 czerwca 2019 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.