Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 11/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 120 o pow. 0,3900 ha, poz. rej. G. 37, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064133/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.980,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).

Wadium wynosi: 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 lutego 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 271 o pow. 0,5700 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.880,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 1.690,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 lutego 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 13/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 272 o pow. 0,5000 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 16.480,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 1.650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 lutego 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.480,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi: 3.150,00 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 lutego 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.