OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki z uwzględnieniem zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki uchwały nr VI/47/2019 z dnia 28 marca 2019 roku o zmianie uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotowa zmiana polega na tym, że załącznik nr 4 do uchwały nr III/27/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały nr VI/47/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w związku z uchwałą nr VI/47/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku. Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub w wersji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „wniosek do zmiany studium”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2019 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr VI/47/2019 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 marca 2019 roku. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki lub:
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „wniosek do zmiany studium”, na adres: podgorna@kamienieczabkowicki.eu , lub:
  3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki, w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki pod adresem: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/klauzula-informacyjna-stosowana-przy-pobieraniu-danych-bezposrednio-od-osoby/ oraz na stronie internetowej gminy: http://bip.kamienieczabkowicki.eu , a także w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57 – 230 Kamieniec Ząbkowicki.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki została udostępniona Informacja Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.kamienieczabkowicki.eu/komunikaty/informacja-wojta-gminy-kamieniec-zabkowicki-o-ograniczeniu-prawa-dostepu-do-informacji-o-zrodle-danych-osobowych-uzyskanych-w-toku-prowadzenia-postepowan-dotyczacych-sporzadzania-aktow-planistycznych/

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki