Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały LX/388/2018 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2018 roku, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych.

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy