Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 249/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 23 października 2018 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 31.10.2018 r. do dnia 14.11.2018 r.

Projekt uchwały  udostępniony był od 24.10.2018 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej wraz z uwagą przedstawiony został Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia. Stosowna uchwała została podjęta przez radnych 15 listopada 2018 r. podczas 60. Sesji Rady Gminy VII kadencji.