Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 196/2018 z dnia 13.08.2018 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Byczeń w granicach działki nr 366/14 o pow. 0,0868 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Powyższe zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 13.08.2018 r. do dnia 03.09.2018 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.