Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 226/2022 z dnia 9 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ożary w granicach działki nr 72/4 o pow. 0,3700 ha, poz. rej. G. 338, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 18.920,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych)
 • Minimalne postąpienie wynosi: 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 06 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 227/2022 z dnia 9 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działek nr: 51/3 o pow. 0,0600 ha (Bp), poz. rej. G.99, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/00009168/9, 51/4 o pow. 1,1600 ha (PsIV – 0,40 ha, PsV – 0,50 ha, N – 0,26 ha), obręb Pomianów Górny, poz. rej. G.119, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/00061473/2, działka nr 50 o pow. 0,5200 ha (K), obręb Pomianów Górny, poz. rej. G.2, AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW – SW1Z/000064132/2. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 51/4 obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „ZL” o przeznaczeniu podstawowym: lasy i zadrzewienia.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych)
 • Minimalne postąpienie wynosi: 1.700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
 • Wadium wynosi: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 13 października 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 06 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 228/2022 z dnia 12 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 611/17 o pow. 0,0902 ha, poz. rej. G. 275, AM – 8, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00041830/7. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.860,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych)
 • Wadium wynosi: 5 590,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października   2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 229/2022 z dnia 12 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3 o pow. 0,1222 ha, poz. rej. G. 275, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00041830/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.640,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) plus podatek VAT 23 %.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
 • Wadium wynosi: 4.870,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 07 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 231/2022 z dnia 14 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0.9570 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.  Nieruchomość położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 149.400,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
 • Wadium wynosi: 14 940,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 232/2022 z dnia 14 września 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/17 o pow. 0.8215 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 139.300,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych).
 • Minimalne postąpienie wynosi: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).
 • Wadium wynosi: 13 930,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).
 • Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 października 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.