Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 151/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji.

Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 786.840,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 7.870,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 78.690,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 150/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono, jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.   Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi przy jednoczesnym ustanowieniu prawa odkupu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Cena odkupu będzie równa cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo odkupu będzie ustanowione na okres 5 lat.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 586.130,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości (cena bocznicy kolejowej: 563.309,00 zł + cena działki 21.460,00 zł),

Minimalne postąpienie wynosi: 5.870,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 58.620,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 września 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 152/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8 o pow. 0,9570 ha poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „P1.4” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, i symbolem „ZR” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków ale na chwilę obecną nie posiada wykonanego prawidłowego zjazdu. Infrastrukturę  niezbędną do funkcjonowania terenu w tym również dojazd do działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci i zarządcą drogi. Na nieruchomości znajdują się ruiny budynku (najprawdopodobniej budynek po byłej stacji transformatorowej). Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 76.380,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 7.640,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce w w/w kwocie, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 sierpnia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.