• Zarządzeniem Nr 302/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 197/8.
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 30.11.2023 roku do dnia 21.12.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.