Od 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które zastąpi przepisy dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy RODO będą dotyczyć wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku
z prowadzoną działalnością, w tym również organizacji pozarządowych.

Wokół przepisów związanych z RODO wciąż panuje dezorientacja i chaos, bowiem nie ma szczegółowych wytycznych mówiących o tym jak wdrażać przepisy przewidziane przez unijne rozporządzenie. Dlatego RODO budzi niepokój, nie wiedząc do końca jak się do niego przygotować. Zasadniczo, RODO muszą wprowadzić wszystkie podmioty gromadzące dane osobowe, z wyłączeniem osób fizycznych (w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze). Dodatkowo spod obowiązku wdrożenia RODO zwolnione są organy powołane do zapobiegania, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

Mity wokół RODO.

Wokół RODO narosło wiele mitów.

 • Pierwszy z mitów wskazuje na to, że aby móc przetwarzać dane osobowe, trzeba zawsze mieć do tego zgodę. Owszem, zgoda jest jedną z podstaw przetwarzania danych osobowych przewidzianych w RODO, ale nie jedyną. W ramach stosowania nowego prawa firmy/organizacje mogą rozważyć zastosowanie innych podstaw – jako jedną z możliwych można wskazać prawnie uzasadniony interes administratora danych. Takie prawne uzasadnienie nie jest łatwe i trzeba je odpowiednio przemyśleć oraz udokumentować, a także wykazać, że ten sposób przetwarzania nie narusza interesów lub podstawowych praw osoby, której dane dotyczą.
 • Drugi mit wskazuje na to, że RODO nie dotyczy pojedynczych jednostek, tylko dużych podmiotów, bo to je będą ścigać urzędy. Tak naprawdę RODO daje każdemu obywatelowi instrumenty do zarządzania własnymi danymi. Dlatego gdy ktoś przetwarza dane osobowe, jest narażony na konsekwencje, jeśli nie będzie przygotowany na nowe przepisy.
 • Niekiedy można spotkać opinię, że jeśli jakiś podmiot będący administratorem danych nie ma dostępu do nich, a powierza dane innym, to nie musi się przygotowywać. Ale przepisy są dla administratorów bardzo jasne i nakładają na nich określoną odpowiedzialność i obowiązki – także wtedy, gdy przetwarzanie powierzone jest innej firmie.
 • Kolejnym mitem jest pogłoska o tym, że w obliczu RODO na firmę może zostać nałożona olbrzymia kara, która wynosi 20 milionów euro. Jaka jest prawda? Kary, owszem, będą. Tam gdzie dane są traktowane bezmyślnie lub ze świadomym pominięciem zasad ich ochrony, mają być one dotkliwe. Celem kar jest zmobilizowanie tych podmiotów, które nie traktują kwestii prawnych wystarczająco poważnie, a także realne zabezpieczenie danych osobowych. W końcu mówimy o danych nas wszystkich i każdego z osobna. To ważna sprawa.

Na co trzeba się przygotować?

Podstawowym zadaniem w ramach przygotowania się do wejścia w życie RODO jest przede wszystkim zbudowanie świadomości, że sprawa jest poważna i dotyczy każdego podmiotu. Budowanie świadomości to zarówno szkolenia pracowników, jak i informacja docierająca do kierownictwa.

A jakie zmiany powinny zajść wewnątrz organizacji?

 • Należy zidentyfikować miejsca i procesy, gdzie w organizacji znajdują się dane osobowe i na jakich zasadach są przetwarzane. Na przykład od kogo otrzymujemy dane, komu je udostępniamy czy przesyłamy je poza obszar Unii Europejskiej, jak zabezpieczamy je od strony technicznej, organizacyjnej czy prawnej.
 • Kolejnym krokiem będzie zbadanie podstaw prawnych pozwalających na przetwarzanie tych danych i odpowiednie poprawienie polityk prywatności, notki o prywatności i informacji udostępnianych osobom, których dane dotyczą.
 • RODO wyposaża każdego z nas w prawa i instrumenty, aby odpowiednio zainspirować podmioty przetwarzające dane do wykonania naszych życzeń. Należą do nich na przykład prawo do zapomnienia, prawo dostępu do danych czy prawo do usunięcia danych. Dlatego równolegle do innych czynności należy się zatroszczyć o zaprojektowanie i opisanie procesów, które zrealizują te prawa. Należy tak zaprojektować system ochrony danych, aby uwzględniał aktualną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, a także procedurę informowania
  o naruszeniu ochrony danych – niektóre naruszenia będą wymagały na przykład powiadomienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ciągu 72 godzin od momentu ich stwierdzenia.
 • Organizacja powinna przemyśleć powołanie Inspektora Ochrony Danych, czyli osoby, która dysponuje specjalistyczną wiedzą w tym zakresie. Nie zawsze jest to wymagane, ale przy pomocy kompetentnej osoby łatwiej zarządza się sprawami, z którymi wcześniej nie miało się do czynienia.
 • Poszanowanie prywatności i zasad dotyczących danych osobowych powinno się odzwierciedlać w całym sposobie postępowania organizacji. Stąd potrzebne będą okresowe kontrole, czy aby na pewno wszystko działa prawidłowo.

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych dla jednych są ewolucją, dla innych – istną rewolucją. Z pewnością można się zgodzić, że otwierają nowy rozdział w zasadach przetwarzania danych o osobach. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane również RODO).

Przepisy RODO dotyczą wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe, w tym również organizacji pozarządowych.

Europejskie rozporządzenie o ochronie danych nie wskazuje wprost żadnych konkretnych sposobów zabezpieczeń danych osobowych ani dokumentów jakie trzeba posiadać, aby wypełnić obowiązki związane z RODO. To oznacza, że każda organizacja pozarządowa musi samodzielnie opracować dokumenty i procedury ochrony danych – stosując podejście oparte na szacowaniu ryzyka i w oparciu o zasady wynikające z RODO.

RODO odnosi się m.in. do takich pojęć jak administrator danych osobowych i podmiot przetwarzający dane osobowe.

 • Administrator danych osobowych to podmiot, który decyduje o zbieraniu danych osobowych – czyje dane zbiera, w jakim celu. W przypadku organizacji pozarządowych pojęcie administratora danych osobowych odnosi się zazwyczaj do organizacji jako całego podmiotu (stowarzyszenia, fundacji). Nie jest to konkretna osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych w organizacji, tylko cała organizacja.
 • Podmiot przetwarzający dane osobowe (można też spotkać się z określeniem „procesor”) – to podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora (to np. firma ewaluacyjna, która otrzymuje dane beneficjentów projektów od administratora – organizacji, która realizowała projekt).

RODO w NGO – jak się przygotować?

KROK 1. Sprawdź czy RODO ma zastosowanie do twojej organizacji.

 • Trudno wyobrazić sobie organizację, która może stwierdzić, że nie przetwarza żadnych danych, a więc jej RODO nie dotyczy. Często dane po prostu muszą być zbierane – np. stowarzyszenie nie może funkcjonować nie przetwarzając danych swoich członków.

KROK 2. Poznaj podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych.

 • RODO wskazuje szereg zasad, których należy przestrzegać przy przetwarzaniu danych osobowych. Zasady te mają przełożenie na cały proces przetwarzania danych osobowych, więc warto je mieć uświadomione na samym początku wdrażania RODO. Ponadto zasady przekładają się na kolejne wymienione kroki – np. na obowiązek informacyjny, czy na odpowiednie zabezpieczenie danych.
 • Zgodność z prawem, przejrzystość, rzetelność – sposób przetwarzania danych powinien być oparty na podstawach prawa, być jasny i czytelny dla osoby, której dane dotyczą, która ma prawo wiedzieć po co dane są zbierane i co się z nimi dzieje. Więcej na ten temat podstaw prawnych do zbierania i przetwarzania danych jest opisana w kroku piątym. Zasada ta ma też przełożenie na wywiązywanie się z obowiązku informacyjnego (opisany w kroku dziewiątym).
 • Ograniczenie celem – przetwarzanie danych odbywa się tylko w konkretnych i uzasadnionych celach (trzeba umieć dookreślić po co, w jakim celu dane są przetwarzane – czy faktycznie muszą być zbierane).
 • Adekwatność, niezbędność i minimalizacja – zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które niezbędne do ustalonych celów przetwarzania danych. To też oznacza, że zbierając konkretne dane osobowe trzeba mieć pewność, że faktycznie są one niezbędne (np. czy w danym przypadku jest potrzebny PESEL).
 • Prawidłowość – dane są prawidłowe, co też oznacza np. ich prostowanie w razie potrzeby.
 • Maksymalny czas przetwarzania – trzeba ustalić przez jaki okres dane będą przetwarzane. Okres ten jest ustalany m.in. ze względu na podstawę prawną i cele przetwarzania. Po ustalonym czasie dane trzeba usunąć.
 • Poufność i integralność – oznacza odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych. Należy dbać o ochronę przed niedozwolonym czy niezgodnym z prawem przetwarzaniem; utratą danych, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W tym celu należy dobrać odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne zabezpieczające dane osobowe.
 • Rozliczalność – trzeba móc wykazać, że dane są przetwarzane zgodnie z zasadami wymienionymi powyżej (1-7).

KROK 3. Ustal proces przetwarzania danych w organizacji.

Na tym etapie trzeba się przyjrzeć „drodze” przetwarzania danych – jak obecnie wygląda zbieranie, gdzie są zapisywane, kto ma do nich wgląd, komu są przekazywane i udostępniane oraz w jaki sposób. Proces przetwarzania danych będzie wyglądał inaczej w każdej organizacji pozarządowej w stosunku do różnych grup osób i różnych kategorii danych.

KROK 4. Rejestr czynności przetwarzania danych (art. 30 RODO).

RODO nie nakłada obowiązku prowadzenia tego rejestru przez wszystkie organizacje pozarządowe. Rejestr powinien być prowadzony, jeśli: – zatrudnienie w organizacji wynosi powyżej 250 osób, – istnieje ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, – przetwarzanie danych nie jest sporadyczne, – przetwarzane są tzw. dane wrażliwe oraz wyroki skazujące i dotyczące naruszeń prawa.

KROK 5. Ustal podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych, ale jest konieczne m.in. do wywiązania się z obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane organizacja przetwarza (krok dziewiąty). RODO wskazuje odrębne podstawy prawne do przetwarzania tzw. danych zwykłych oraz danych wrażliwych.

KROK 6. Przeprowadź ocenę (analizę) ryzyka i stwórz politykę bezpieczeństwa (art. 32 RODO).

Analiza ryzyka jest kluczowym etapem do wdrożenia RODO w organizacji. Można powiedzieć, że ochrona danych osobowych wg RODO opiera się na analizie ryzyka – postępowanie  z danymi osobowymi oparte jest na oszacowaniu ryzyka. 

 • Analiza ryzyka ma pokazać niebezpieczeństwa i zagrożenia dla danych osobowych –  do wyników tej oceny powinien być dostosowany tryb postępowania i wybór odpowiednich środków zaradczych.
 • Analiza ryzyka ma prowadzić do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa (dostosowany do poziomu ryzyka). Te środki powinny zostać opisane w polityce bezpieczeństwa (po to, żeby osoby mające je stosować, wiedziały, jak to robić – ponadto realizujemy też w ten sposób zasadę rozliczalności).

KROK 7. Przeprowadź ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (pogłębiona analiza ryzyka).

 • Analiza skutków planowanych działań nie zawsze jest obowiązkowa (w przeciwieństwie do analizy ryzyka która zawsze powinna być dokonana). Analizę skutków należy przeprowadzić, jeśli w organizacji: istnieje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności (tak wyszło z oceny ryzyka); następuje systematyczne, zautomatyzowane przetwarzanie czynników osobowych, np. profilowanie; następuje przetwarzanie na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych (danych „wrażliwych” opisanych w art. 9 RODO), lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa;  jest prowadzone systematyczne monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie.
 • Analiza skutków ma zagwarantować dobór środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią przetwarzanie danych w zgodzie z przepisami RODO.

KROK 8. Powołaj inspektora danych osobowych.

 • Powołanie inspektora ochrony danych osobowych (podobnie jak pogłębiona analiza ryzyka
  z kroku siódmego) też nie zawsze jest obowiązkowe. Obowiązek powołania inspektora ochrony dany osobowych dotyczy: podmiotów publicznych; administratorów i podmiotów, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania na dużą skalę osób, których dane dotyczą; główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych; w sytuacjach, gdy przepisy szczególne tego wymagają (np. polskie ustawy). W pozostałych przypadkach powołanie inspektora jest fakultatywne.

KROK 9. Przestrzegaj praw osób, których dane są przetwarzane oraz wypełniaj obowiązek informacyjny.

 • Osoby, których dane dotyczą mają prawo wiedzieć, co dzieje się z ich danymi i na co mają wpływ – powinni być o tym powiadomieni w sposób zrozumiały, prostym językiem.
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego jest jednym z ważniejszych obowiązków administratora.
 • Zakres obowiązku informacyjnego jest uzależniony m.in. od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz od tego, czy dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, czy z innych źródeł (np. z jakiegoś oficjalnego rejestru).

KROK 10. Miej świadomość kar. 

 • RODO wprowadza możliwość nakładania sankcji i kar administracyjnych i odpowiedzialność cywilną w związku z nieprzestrzeganiem wymogów RODO.
 • Sankcje i kary administracyjne może nakładać organ nadzoru (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Sankcji administracyjne, to m.in.: ostrzeżenie; upomnienie; nakazanie spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, wynikającego z praw; nakazanie dostosowania operacji przetwarzania do przepisów niniejszego rozporządzenia, a w stosownych przypadkach wskazanie sposobu i terminu; nakazanie administratorowi zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych; wprowadzanie czasowego lub całkowitego ograniczenia przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania;
 • Kary administracyjne finansowe sięgają nawet 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.
 • Odpowiedzialność cywilna wiąże się z możliwością żądania zapłaty odszkodowania od osoby, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia przepisów RODO.

Postępowanie dotyczące ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej zależy m.in. od tego czyje, jakie dane są przetwarzane, jakie czynności są wykonywane przy przetwarzaniu, komu są przekazywane, jakie jest ryzyko utraty danych, ich wycieku i jaki to może mieć konsekwencje dla osób których dane dotyczą. Dlatego w różnych organizacjach zasady ochrony danych będą różnie wyglądały. Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi, co nie znaczy, że organizacje pozarządowe są zwolnione  z obowiązku stosowania RODO. RODO trzeba stosować od 25 maja 2018 r.

Przydatne linki i materiały:

 Opracowała: Karolina Furmańska - doradca dla organizacji pozarządowych