W środę 29 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 45. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 października 2017 r.
  3. Informacja o postępach przy pracach odtworzeniowych i modernizacyjnych na terenie zespołu pałacowo parkowego.
  4. Podjęcie uchwał:
  • – w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec  Ząbkowicki,
  • – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  • – w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
  • – w sprawie zmiany nazwy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Kamieniec Ząbkowicki na lata 2016-2020,
  • – w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i  szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  • – w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka