Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

$

Zarządzeniem nr 335/2017 z dnia 30 października 2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem schroniska młodzieżowego o pow. użytkowej 474,60 m2 (parter o pow. 254,40 m2, piętro o pow. 220,20 m2) położonej w obrębie Starczów nr 43 w granicach działki nr 73 o pow. 0,7678 ha, poz. rej. G. 411, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061665/5. Nieruchomość obciążona jest umową użyczenia z możliwością wypowiedzenia w każdym terminie.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 426.470,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych – sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług,

Minimalne postąpienie wynosi: 4.270,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 42.650,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 3 stycznia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać  imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_2017_05_30

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.

$

Zarządzeniem nr 336/2017 z dnia 30 października 2017 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji. Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 816.990,00 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

Minimalne postąpienie wynosi: 8.170,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 81.700,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 3 stycznia 2018 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Postępowania dotyczące nieruchomości Gminy Kamieniec Ząbkowicki_15_07_07

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.

$

Zarządzeniem nr 333/2017 z dnia 30 października 2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 36.560,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

$

Zarządzeniem nr 334/2017 z dnia 30 października 2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 59/2 o pow. 0,6200 ha, poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy  w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1. Nieruchomość wolna jest od wszelkich zobowiązań i roszczeń na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 24.350,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 2.440,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 5 grudnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.