W piątek 28 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 44. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

Otwarcie Sesji Rady Gminy.

  1. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 września 2017 r.
  2. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  3. Stan bezrobocia na terenie Gminy – realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  4. Podjęcie uchwał:
  • – w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
  • – w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017
  • – w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości Kamienieckie” przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki
  • – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
  • – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka